POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa podstawy prawne i zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie i analizowanie) użytkowników Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.kobiecastrefazdrowia.pl.

Dokument ten ma na celu poinformowanie Cię o przysługujących Cię prawach w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych. Zapoznając się z polityką prywatności dowiesz się kto i po co oraz na jakiej podstawie obraca Twoimi danymi. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego dokumentu zaprzestań używania Serwisu internetowego.

Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Jako Administrator zapewniam, że nie przetwarzam żadnych danych bez Twojej zgody, gdzie przez zgodę rozumieć należy zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający, ustawienia przeglądarki i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś zaproponowane przetwarzanie.

Przetwarzam dane osobowe różnego rodzaju i w różnych celach – zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

Bezpieczeństwo posiadanych przeze mnie danych jest dla mnie bardzo istotne. Wdrożyłam politykę i procedury mające na celu należytą ochronę Twoich danych, dokonuję regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzam oraz dobieram środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.§ 1 Definicje

 1. Polityka prywatności – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą w związku z korzystaniem z usług serwisu.

 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.kobiecastrefazdrowia.pl

 3. Administrator –  podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych jest Julia Magdalena Potrawiak, zamieszkała os. Polan 34/4, 61-253 Poznań, e-mail: kontakt@kobiecastrefazdrowia.pl

 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego

 5. Klient – osoba korzystająca z oferty Administratora

 6. Potencjalny klient – osoba zainteresowana ofertą Administratora

 7. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikom na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora.

 8. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Administratora, umożliwiająca wysłanie zapytania przez Klienta do Administratora za pomocą dedykowanego formularza na stronie Serwisu.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych, a także ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce prywatności ich nowego kształtu.

 3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników oraz Klientów i Potencjalnych Klientów. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 4. Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane, a Administrator świadomie nie gromadzi informacji dotyczących dzieci poniżej 18. roku życia.

 5. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz procedurami wewnętrznymi Administratora.


§ 3 Zakres zbieranych danych

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim oraz marketingu i dystrybucji Newslettera.

 2. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres mailowy, a podstawą prawną jest zgoda podmotu przetwarzanego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newsletter. Użytkownik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.

 3. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.

 4. W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.

 5. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego przetwarzane będą dane niezbędne do wysłania formularza: imię i nazwisko oraz adres mailowy i realizacji związanego z tym celu. Przetwarzane mogą być również dodatkowe dane osobowe, jeżeli Użytkownik dobrowolnie zamieści je w treści wiadomości.

 6. W przypadku zostania Klientem przetwarzane będą dane „fakturowe” – imię i nazwisko, firma, adres oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.

 7. Administrator nie przetwarza danych osób komentujących jego wpisy w Serwisie.

 8. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.

§ 4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych Klientów

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej prezentowanych usług i treści.

 2. Ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

  1. w celu udzielenia odpowiedni na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu,

  2. wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę. Administrator wysyłane  newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywana informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Serwisu.

  3. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,

  4. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,

  5. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,

  6. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

  7. w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody

§ 5 Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników, Klientów i Potencjalnych klientów nie będą przekazywane podmiotą trzecim w celach marketingowych

 2. Administrator może przekazać dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy Państwowe -  w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK

 3. Administrator przekazuje dane następującym firmom trzecim:

  1. Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej

   1. Google – jedynie nieidentyfikujące konkretnej osoby dane analityczne, Google Analytics do analizy statystyk stron.

Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem : www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

 1. Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam

Facebook (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem 

https://www.facebook.com/about/privacyshield.

 1. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

§ 6 Okres przetwarzania danych

 1. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:

  1. ofertowego – przez okres 3 lat

  2. nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy

  3. wystawiania faktur – przez okres 6 lat

  4. w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej polityki – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody

  5. wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi Newslettera przez Administratora.

 2. Okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej.

 3. Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Liczenie terminu dla każdego zdarzenia odrębnie stanowiłoby trudność techniczną, stąd ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem.

 4. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszcz


§ 7 Obowiązki i prawa Użytkownika Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane konsekwencje i nieścisłości będące wynikiem podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora albo innych osób wyraźnie oznaczonych mianem autora przy danej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi lub innej osobie oznaczonej jako autor danej treści, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora lub autora.

 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

 5. Administrator zapewnia Użytkownik realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy Administratora nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):

  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.

  3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Czytelnik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.

  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownik lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).

  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie Użytkownik lub Klienta Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.

  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wskazuje, że szanuje prawa z zakresu ochronie danych osobowych oraz dąży do ich wykonywania w najwyższym możliwym stopniu. Jednocześnie przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji – Administrator zapewnia poprzedzenie ewentualnej odmowy niezbędną analizą problematyki oraz dokonanie jej jedynie w sytuacji, gdy odmowa jest konieczna ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. Na tej stronie mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe – mają one pierwszeństwo przed niniejszą Polityką.

 4. Niniejszy dokument Administrator może okresowo aktualizować, publikując nowe wersje w Serwisie. Ponadto o zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator może powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dalsze przekazywanie Administratorowi danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.

 

©2020 by Kobieca Strefa Zdrowia.